امروز 1402/09/20

تلگرام : 09123612102

شرایط و قوانین

با توجه به اينکه  ايستگاه صنعت بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌نمايد، لذا رعايت کليه قوانين کشور جمهوري اسلامي ايران و قانون جرائم رايانه اي ضروري مي‌باشد.
موضوع ماده ۲۱ قانون جرايم رايانه اي به صورت زير آمده است:

الف) محتواي عليه عفت و اخلاق عمومي

۱اشاعه فحشاء و منکرات (بند۲   ماده۶ ق. .م)

۲تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يادعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرايم منافي عفت يا انحرافات جنسي (بند ب ماده ۱۵  قانون ج.ر  و ماده ۶۴۹ ق.م.ا))

۳انتشار، توزيع ومعامله محتواي خلاف عفت عمومي (مبتذل و مستهجن) (بند۲  ماده۶ ق.م وماده ۱۴ قانون ج.ر)

۴تحريک، تشويق، ترغيب، تهديد يا تطميع افراد به دستيابي به محتويات مستهجن و مبتذل ( ماده ۱۵  قانون جرايم رايانه اي)

۵استفاده ابزاري از افراد (اعم از زن ومرد) در تصاوير و محتوي، تحقير و توهين به جنس زن، تبليغ تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني. (بند۱۰ ماده۶ ق.م)

ب) محتواي عليه مقدسات اسلامي

۱محتواي الحادي و مخالف موازين اسلامي (بند۱ماده۶ ق.م)

۲اهانت به دين مبين اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده۶ ق.م وماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۳اهانت به هر يک از انبياء عظام يا ائمه طاهرين (ع) يا حضرت صديقه طاهره (س) ( ماده ۵۱۳ ق. م.ا)

۴تبليغ  به نفع حزب گروه يا فرقه منحرف ومخالف اسلام (بند۹  ماده۶ ق.م)

۵نقل مطالب از نشريات ورساناها واحزاب و گروههاي داخلي و خارجي منحرف ومخالف اسلام به نحوي که تبليغ ازآنها باشد. (بند۹  ماده۶ ق.م)

۶اهانت به امام خميني(ره) وتحريف آثار ايشان (ماده۵۱۴ ق .م.ا)

۷اهانت به مقام معظم رهبري (امام خامنه اي) وساير مراجع مسلم تقليد (بند ۷  ماده۶ ق.م)

ج) محتواي عليه  امنيت وآسايش عمومي

۱تشکيل جمعيت، دسته، گروه در فضاي مجازي (سايبر) باهدف برهم زدن امنيت کشور (ماده ۴۹۸ ق.م..ا)

۲هر گونه تهديد به بمب گذاري (ماده ۵۱۱ق.م..ا)

۳محتوايي که به اساس جمهوري اسلامي ايران  لطمه وارد کند (بند۱  ماده۶ ق.م)

۴انتشار محتوي  عليه اصول قانون اساسي. (بند۱۲   ماده۶ ق.م)

۵تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۶اخلال در وحدت ملي و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه ازطريق طرح مسائل نژادي وقومي (بند ۴  ماده۶ ق.م)

۷تحريک يا اغواي مردم به جنگ و کشتار يکديگر (ماده ۵۱۲ ق.م.ا)

۸تحريک نيروهاي رزمنده يا اشخاصي که به نحوي ازآنها در خدمت نيروهاي مسلح هستند به عصيان ، فرار، تسلم يا عدم اجراي وظايف نظامي (ماده۵۰۴ ق.م..ا)

۹تحريص وتشويق افراد وگروهها به ارتکاب اعمالي عليه امنيت، حيثيت ومنافع جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از کشور (بند۵   ماده۶ ق.م)

۱۰تبليع به نفع گروهها وسازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران (ماده۵۰۰ ق .م.ا)

۱۱فاش نمودن وانتشارغير مجاز اسناد و دستورها ومسايل محرمانه و سري دولتي وعمومي (بند ۶  ماده۶ ق.م ومواد ۲و۳ ‌قانون  مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي وماده ۳ قانون ج.ر)

۱۲فاش نمودن وانتشار غير مجاز اسرار نيروهاي مسلح (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۳فاش نمودن وانتشار غير مجاز نقشه و استحکامات نظامي (بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۴انتشار غير مجاز مذاکرات  غيرعلني مجلس شوراي اسلامي (بند۶   ماده۶ ق.م)

۱۵انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غيرعلني دادگستري وتحقيقات مراجع قضايي(بند ۶  ماده۶ ق.م)

۱۶انتشار محتوايي که از سوي شوراي عالي امنيت ملي منع شده باشد.

د) محتواي عليه مقامات ونهادهاي دولتي و عمومي

۱اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند۸  ماده۶ ق.م ومواد ۶۰۹و۷۰۰ق.م.ا)

۲افترا به مقامات، نهادها وسازمان هاي حکومتي و عمومي. (بند۸   ماده۶ ق.مطبوعات و۶۹۷ ق.م.ا)

۳نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومي عليه مقامات، نهادها وسازمانهاي حکومتي.(بند۱۱  ماده۶ ق.م و ۶۹۸ ق.م. ا)

ه) محتوايي که براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار مي رود ( محتواي مرتبط با جرايم رايانه اي)

۱انتشار يا توزيع ودر دسترس قراردادن يامعامله داده ها يانرم افزارهاي که صرفاً براي ارتکاب جرايم رايانه اي به کار  مي رود. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۲فروش انتشار يا در دسترس قراردادن غيرمجاز گذر واژه ها وداده هايي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده ها يا سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي دولتي ياعمومي رافراهم مي کند. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۳انتشار يا در دسترس قراردادن محتويات آموزش دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه اي، تحريف واخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي. ( ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۴آموزش و تسهيل ساير جرايم رايانه اي. (ماده۲۱   قانون ج.ر)

۵انتشار فيلتر شکن ها وآموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ (بند ج ماده ۲۵  قانون ج.ر)

۶انجام هرگونه فعاليت تجاري واقتصادي رايانه اي مجرمانه مانند شرکت هاي هرمي.(قانون اخلال در نظام اقتصادي کشور وساير قوانين

ز) محتواي مجرمانه مربوط به امور سمعي و بصري و مالکيت معنوي

۱انتشار وسرويس دهي بازي هاي رايانه اي داراي محتواي مجرمانه (مواد مختلف ق. م.ا و  قانون ج.ر)

۲معرفي آثار سمعي وبصري غير مجاز به جاي آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات.اشخاصي که در امور سمعي وبصري فعاليت غير مجاز دارند)

۳عرضه تجاري آثار سمعي وبصري  بدون مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غير مجاز دارند)

۴تشويق وترغيب  به نقض حقوق مالکيت معنوي (ماده ۱ قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزار هاي رايانه اي وماده ۷۴ قانون تجارت الکترونيکي)

 و)  محتوايي که تحريک،ترغيب ،يا دعوت  به ارتکاب جرم مي کند( محتواي مرتبط با  سايرجرايم)

۱انتشار محتوي حاوي تحريک،ترغيب ،يا دعوت به اعمال خشونت آميز وخود کشي(ماده ۱۵  قانون ج.ر)

۲تبليغ وترويج مصرف موادمخدر، موادروان گردان وسيگار (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات ۱۳۸۵)

۳باز انتشار و ارتباط (لينک) به محتواي مجرمانه تار نماها ونشاني هاي اينترنتي مسدود شده، نشريات توقيف شده و رسانه هاي وابسته به گروهها و جريانات منحرف و غير قانوني.

۴تشويق  تحريک وتسهيل ارتکاب جرائمي که داراي جنبه  عمومي هستند از قبيل اخلال در نظم،‌ تخريب اموال عمومي، ارتشاء اختلاس، کلاهبرداري، قاچاق موادمخدر، قاچاق مشروبات الکلي و غيره. ( ماده ۴۳ ق.م.ا)

۵تبليغ و ترويج اسراف و تبذير (بند ۳  ماده۶ ق.م)

*.با توجه به تعداد آگهي در سايت  ايستگاه صنعت ،لطفا قبل از هرکاري از صحت آگهي هاي ارائه شده و اعتبار آنها اطمينان حاصل فرماييد،زيرا اين سايت  مسئوليتي در قبال صحت آگهي هاي درج شده ندارد.

 

 

وب سایت نیازمندیهای صنعتی

مسئولیت آگهی ها بر عهده آگهی دهندگان می باشد. فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.